Webbutbildningar

David har skapat två webbutbildningar, en för förskolan och en för skola, fritidshem och anpassad skola.

 

En förskola för var och en

För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med handlingar som ställer till det för såväl barnet självt, kamraterna som för personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Hur kan du öka de positiva stunderna? Och hur får vi alla barn att utvecklas på ett bra sätt, lära sig och samtidigt må bra?

Mål med utbildningen:

 • Att ge pedagogisk personal ökade kunskaper och verksamma strategier för att förebygga misslyckanden och hantera svåra situationer för barn som återkommande krockar med förskolans vardag.
 • Att erbjuda en möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra, pröva förhållningssätt och strategier och använda en modell för att göra detta arbete systematiskt.
 • Att inspirera till vidare läsning och kompetensutveckling genom tips på litteratur, artiklar, poddar och relevanta länkar.

Informationsblad om En förskola för var och en

Kolla här för att se hur utbildningen är uppbyggd!

Inloggning om du har licens till En förskola för var och en

 

 

En skola för var och en

För en del elever innebär skolans vardag stora utmaningar. Sociala situationer och att lyssna till en instruktion, göra val och vänta på sin tur, att behålla fokus på uppgiften, klara av övergångar och kunna ändra sig smidigt – listan kan göras lång. Konflikter och frustration kan uppstå på lektioner, under raster och i andra situationer.

För dessa elever är det ofta svårt att uppamma motivationen för att göra det som är tänkt och att styra sig mot olika mål, men även i relation till andra. En del tappar kontrollen över sig själv gång på gång och förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Stress och misslyckanden leder lätt till en negativ spiral som behöver brytas.

Många av de situationer lärare upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika elever. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur får vi alla elever att utvecklas på ett bra sätt, lära sig och samtidigt må bra?

 

Mål med utbildningen:

 • Att ge lärare och annan pedagogisk ökade kunskaper och verksamma strategier för att förebygga misslyckanden och hantera svåra situationer för elever som återkommande krockar med skolans vardag.
 • Att erbjuda en möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra, pröva förhållningssätt och strategier och använda en modell för att göra detta arbete systematiskt.
 • Att inspirera till vidare läsning och kompetensutveckling genom tips på litteratur, artiklar, poddar och relevanta länkar.

Informationsblad om En skola för var och en

Kolla här för att se hur utbildningen är uppbyggd!

Inloggning om du har en licens till En skola för var och en

 

 

 

David medverkar även i följande två webbutbildningar:

 

Utmaningar i förskolan En webbkurs med David Edfelt på Gothia kompetens

Vill du lära dig mer om hur du kan förstå, hantera och förebygga problemskapande beteenden? Den här webbkursen ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Alla barn i förskolan ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. För vissa barn innebär vardagliga situationer, såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val, stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna?

I webbkursen får du:

 • Kunskap om hur förskolan kan tänka och göra för att skapa en miljö som ger alla barn rätt förutsättningar att kunna lära sig och må bra.
 • Metoder, förhållningssätt och strategier för hur du kan hantera en del av de utmaningar du möter.
 • Hur förskolan kan öka tillgängligheten för alla barn, oavsett vilka svårigheter som ligger till grund.
 • Övningar och reflektionsfrågor för ytterligare fördjupning.
 • Strategier som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet efter kursens slut.

Läs mer…

 

Lågaffektivt bemötande i förskolan En onlinekurs av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt på Natur och kultur

Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer där barn gång på gång hamnar i utbrott och utagerande beteenden. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver de praktiska principer som vi kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt reflektionsfrågor och arbetsmaterial som fördjupar de olika avsnitten.

I onlinekursen får du:

 • Kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras

Läs mer…

 

David har också skapat följande två processutbildningar

 

En förskola för var och en – processutbildning

För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med handlingar som ställer till det för såväl barnet självt, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Hur kan du öka de positiva stunderna? Och hur får vi alla barn att utvecklas på ett bra sätt, lära sig och samtidigt må bra?

 

Mål med utbildningen

 • Att ge pedagogisk personal ökade kunskaper och verksamma strategier för att förebygga misslyckanden och hantera svåra situationer för barn som återkommande krockar med förskolans vardag.
 • Att erbjuda en möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra, pröva förhållningssätt och strategier och använda en modell för att göra detta arbete systematiskt.
 • Att inspirera till vidare läsning och kompetensutveckling genom tips på litteratur, artiklar, poddar och relevanta länkar.

Här finns ett informationsblad om En förskola för var och en

 

Utmaningar och möjligheter i förskolan Om lek, kommunikation och konfliktlösning

Barn lär sig och utvecklas genom lek och samspel med andra. Nyfikenheten på världen och hur den är funtad finns där från början. Så även vår förmåga till samspel. För en del barn blir dock många situationer i förskolan övermäktig. Det leder till ständiga misslyckanden. Då ser vi ofta starka reaktioner och handlingar som ställer till det för såväl barnet som för andra. Hur kan vi hantera och förebygga problemskapande beteenden? Hur kan vi få alla barn i gruppen att utnyttja hela sin repertoar av förmågor? Och hur kan vi skapa en trygg tillvaro som gynnar lek, lärande och utveckling.

Mål med utbildningen

 • Att ge pedagogisk personal ökade kunskaper och verksamma strategier för att förebygga misslyckanden och hantera svåra situationer för barn som återkommande krockar med förskolans vardag.
 • Att erbjuda en möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra, pröva förhållningssätt och strategier på ett systematiskt sätt.
 • Att inspirera till vidare läsning och kompetensutveckling genom tips på litteratur, artiklar, poddar och relevanta länkar.

Här finns ett informationsblad om Utmaningar och möjligheter i förskolan