Skola/fritidshem

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för skol- och fritidsverksamheter.

Föreläsningarna kan genomföras fysiskt eller med något av alla olika videokonferenssystem. Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3 timmar inkl paus) men kan kortas eller utökas till heldagar helt utifrån verksamhetens behov och önskemål.

Alla föreläsningar kan anpassas i förhållande till verksamhetens behov. Det är möjligt att helt anpassa föreläsningen för lärare i skolan eller lärare och andra pedagoger i fritidshemmet. Har genom årens lopp även haft många specifika utbildningar för resurspedagoger/elevassistenter.

Kontakta mig gärna för mer info.

 

Webbutbildningar

Utöver föreläsningar erbjuder jag webbutbildningen En skola för var och en, som riktar sig till personal inom skolan. Du kan läsa mer om mina webbutbildningar här!

 

Uppdragsutbildning – Skola/fritids

Att hantera och förebygga utagerande beteende och utbrott

För en del elever är skolvardagen fylld av utmaningar. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. Ibland stiger ilskan till en nivå där eleven förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser elever som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Hur bör du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen?

 • Frustration, ilska och självstyrning – hur hör det ihop?
 • Att förstå uppkomsten av utmanande situationer?
 • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn
 • Vad handlar lågaffektivt bemötande om egentligen?
 • Att hantera utbrott och utagerande beteenden – vad du gör i varje steg?
 • Relation och förståelse – vad behöver du tänka på?
 • Att analysera utmanande händelser med fokus på att de inte ska återkomma. En modell för ett systematiskt arbetssätt som underlättar det förebyggande arbetet och förståelsen av vilka anpassningar du behöver göra.

 

Ordning och studiero i klassrummet

Om lärande, välmående och konsten att styra sig själv

Många elever upplever återkommande misslyckanden i skolan. Det kan gälla såväl lektioner som raster. Som pedagog är det viktigt att förstå vad som gör situationen övermäktig och hur den kan förändras. I alltför svåra situationer är det inte ovanligt med handlingar som uppfattas negativa av omgivningen. Vi kan se elever som tjafsar, springer omkring, inte får något gjort, skriker, slåss, gömmer sig eller går in i sig själva. Men hur vänder vi en negativ utveckling? Hur fångar du upp elever och skapar möjlighet till lärande och välmående på samma gång? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva situationerna?

 • Viktiga förutsättningar för lärande.
 • Så kan du förebygga och hantera problemskapande beteenden
 • Vilka krav kan du ställa på elever i olika situationer?
 • Utvecklande och framgångsrika förhållningssätt och strategier
 • Ett systematiskt arbetssätt som kan gagna alla, såväl elever som vuxna
 • Hur kan du skapa fler positiva stunder för eleven och samtidigt må bättre själv?

 

Tydliggörande pedagogik i skolan

Skapa en tillgänglig utbildning med mindre stress och problemskapande beteenden

Alla elever behöver känna sig trygga för att kunna lära och må bra. Att inte förstå vad som ska hända, hur det ska gå till eller varför det ska ske kan skapa en osäkerhet som står i vägen för lärande. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra det som händer runt eleven i skolvardagen begripligt, hanterbart och meningsfullt. Att tillvaron känns fattbar och möjlig att klara av är avgörande för att de ska förstå sig själva i relation till omgivningen och förstå hur världen fungerar. För de elever som möter stora utmaningar i vardagen är tydliggörande pedagogik avgörande. Samtidigt är det bra för alla elever.

Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska intryck som skapar stress och förebygga att elever misslyckas i olika situationer?

 • Varför ser vi att tydliggörande pedagogik underlättar vardagen och minskar problem?
 • Hur skapar du en tydlig vardag som ökar lärande och minskar problemskapande beteenden?
 • Hur använder du nyckelfrågorna: varför, vad, var, med vem, när, hur och sedan, i praktiken?
 • Minska stressen genom att intryckssanera tillsammans med eleverna.
 • Konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.
 • Hur kan du göra de vanligaste kritiska situationerna begripliga, hanterbara och meningsfulla?

 

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser hamnar oftare i problemskapande situationer än sina jämnåriga. Att anpassa vardagen i förhållande till den som har en funktionsnedsättning är nödvändigt. Men hur förstår vi varför det blir som det blir? Hur kan vi stötta dessa barn och ungdomar att nå längre och öka möjligheten till lärande, välmående och samvaro med andra.

 • Adhd, autism och andra funktionsnedsättningar – Hur kan vi förstå varför det blir som det blir?
 • Vad behöver du tänka på?
 • Strategier och förhållningssätt som har avgörande betydelse.
 • Anpassning, träning och hjälpmedel – när använder du vad?
 • Hur kan du skapa fler utvecklande och positiva situationer för dessa elever?

 

Att lyckas i svåra möten med föräldrar

Samtal och kontakt med föräldrar är viktigt i verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. Ofta fungerar det bra och känns lätt men ibland uppstår svårigheter i kommunikationen och synen på vad som behöver göras. Känslor av obehag och frustration är inte ovanliga. I svåra lägen är nödvändigt att finna en framkomlig väg tillsammans. Samtalet är ett viktigt verktyg men hur gör du för att det ska bli konstruktivt och leda framåt? Varför blir en del relationer så svåra och vad kan du göra för att skapa en positiv utveckling?

 • Den ömtåliga relationen – vad behöver du tänka på?
 • Att förstå och hantera känslor, såväl hos dig själv som hos andra
 • Information och kommunikation i svåra lägen – telefon, mejl och samtal.
 • Vad ska du tänka på inför, under och efter planerade möten med föräldrar?
 • Kroppsspråk, gester och ordval – fallgropar och framgångsfaktorer