Förskola

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för förskolan

Föreläsningarna kan genomföras fysiskt eller med något av alla olika videokonferenssystem. Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3 timmar inkl paus) men kan kortas eller utökas till heldagar helt utifrån verksamhetens behov och önskemål.

Alla föreläsningar kan anpassas i förhållande till verksamhetens behov.

Jag har även gjort två webbutbildningar för pedagogisk personal i förskolan. Utmaningar i förskolan för Gothia Fortbildning och Lågaffektivt bemötande för Natur och Kultur. Du kan läsa mer om dem båda här.

Kontakta mig gärna för mer info.

 

Webbutbildningar

David medverkar i två webbutbildningar. Läs mer

 

Uppdragsutbildning – Förskola

Utmaningar i förskolan

Att förebygga problemskapande beteenden

För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upp- lever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna?

 • Så kan du förebygga och hantera problem- skapande beteenden
 • Vilka krav kan du ställa på barn i olika situationer?
 • Utvecklande och framgångsrika förhållnings- sätt och strategier
 • Ett systematiskt arbetssätt som kan gagna alla, såväl barn som vuxna
 • Hur kan du skapa fler positiva stunder för barnen och samtidigt må bättre själv?

 

Att hantera och förebygga utagerande beteenden och utbrott

För en del barn är vardagen i förskolan en utmaning. Konflikter och frustration kan uppstå i såväl rutinsituationer som samvaro och lek. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. För vissa barn stiger ilskan till en nivå där barnet förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser barn som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Hur bör du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen?

 • Frustration, ilska och självstyrning – hur hör de ihop? Att förstå uppkomsten av utmanande situationer
 • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn
 • Vad innebär ett lågaffektivt bemötande i heta situationer?
 • Att hantera utbrott och utagerande beteenden – vad du gör i varje steg
 • Relation, omvårdnad och de minsta barnen – vad behöver du tänka på?
 • En modell för att utvärdera kaotiska händelser med fokus på att de inte ska återkomma presenteras

 

Hjärna i förskolan

Vägen till barns lärande och utveckling

I förskolan pratar vi om barnen, deras utveckling, lärande och välmående. Märkligt nog pratar vi inte om barnens hjärnor. Men det är ju hjärnan allt handlar om. Förskolepedagogens uppgift är att se till att hjärnan hos vart och ett av barnen utvecklas på bästa sätt. Det är ett oerhört viktigt uppdrag. Idag är det möjligt att lyfta på locket och förstå mer av vad som händer. I boken Hjärna i förskolan – vägen till barns lärande och utveckling följer vi Alice, hennes lillebror och kamraterna på förskolan i en mängd vardagliga situationer. Hur ska vi göra för att barn inte ska bli stressade? Vad är viktigt när det gäller anknytning och hur blir det för det barn som inte får vara med i leken? Varför blir vissa barn så arga och riktar det utåt? Vad händer när vi väcker barnen mitt i djupsömnen?

 • Kan vi förstå något så komplext som hjärnan?
 • Samspel och språklig utveckling – vad behöver du tänka på?
 • Vad har känslor för funktion i vardagliga situationer?
 • Vad innebär undervisning i förskolan – viktiga förutsättningar för barns lärande och utveckling?

 

Tydliggörande pedagogik i förskolan  

Alla barn behöver känna sig trygga för att kunna upptäcka och lära. Att inte förstå vad som ska hända, hur det ska gå till eller varför det ska ske kan skapa en osäkerhet som står i vägen för lärande. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra det som händer runt barnen i vardagen på förskolan begripligt, hanterbart och meningsfullt. Att tillvaron känns fattbar och möjlig att klara av är avgörande för att de ska förstå sig själva i relation till omgivningen och förstå hur världen fungerar. För de barn som möter stora utmaningar i vardagen är tydliggörande pedagogik avgörande. Samtidigt är det bra för alla barn. Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska intryck som skapar stress och förebygga att barn misslyckas i olika situationer?

 • Varför ser vi att tydliggörande pedagogik underlättar vardagen och minskar problem?
 • Hur skapar du en tydlig vardag som ökar lärande och minskar problemskapande beteenden?
 • Hur använder du nyckelfrågorna: varför, vad, var, med vem, när, hur och sedan, i praktiken?
 • Minska stressen genom att intryckssanera tillsammans med barnen.
 • Konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.
 • Hur kan du göra de vanligaste kritiska situationerna begripliga, hanterbara och meningsfulla?

 

Att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare

Samtal och kontakt med vårdnadshavare är en viktig del i verksamheter som arbetar med barn. Ofta fungerar det bra och känns lätt men ibland uppstår svårigheter i kommunikationen och synen på vad som behöver göras. Känslor av obehag och frustration är inte ovanliga. I svåra lägen är det nödvändigt att finna en framkomlig väg tillsammans. Samtalet är ett viktigt verktyg men hur gör du för att det ska bli konstruktivt och leda framåt? Hur kan du se till att relationen till vårdnadshavaren inte spricker? Varför blir en del relationer så svåra och vad kan du göra för att skapa en positiv utveckling?

 • Den ömtåliga relationen – vad behöver du tänka på?
 • Kroppsspråk, gester och ordval – fallgropar och framgångsfaktorer
 • Att förstå och hantera känslor, såväl hos dig själv som hos andra
 • Information och kommunikation i svåra lägen – telefon, mejl och samtal.
 • Vad ska du tänka på inför, under och efter planerade möten med vårdnadshavare?