Handledning och konsultation

Att ta ett steg tillbaka och fundera över hur vi ska handskas med ett problem är ofta svårt mitt i vardagsrutinerna. När vi behöver ta itu med något där de vanliga strategierna inte fungerar kan handledning eller enstaka konsultationer vara ett sätt att hitta nya lösningar.

Jag erbjuder handledning till en mängd olika professioner och verksamheter: förskolor, skolor, fritidshem, psykiatri, somatisk vård, socialtjänst, habilitering, boenden, vuxenutbildningar, ledningsgrupper, statliga myndigheter, privata företag och ideella organisationer.

Jag har just nu och genom årens lopp haft handledning och konsultationer med förskollärare, specialpedagoger i förskola/skola, lärare, fritidspedagoger/-lärare, resurspedagoger, förskole- och skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, rektorer, chefer i olika förvaltningar, boendepersonal, vårdpersonal, personal i socialt arbete och en rad andra professioner.

Aktuellt