Vad du som förälder kan göra

Om du har ett barn som har svårt i de sociala situationerna är det viktigt att de vuxna omkring barnet är uppmärksamma på hur han eller hon har det och att man arbetar aktivt för att förbättra situationen.

Prata med pedagogerna ifall ditt barn berättar om negativa händelser i skolan eller på fritidshemmet så att ni tillsammans kan fundera över vad som skulle kunna göras. Slå vakt om att ha en konstruktiv och framåtsyftande dialog med skolan. Att ha ett positivt samarbete är viktigt. Ha inte för bråttom utan ta dig tid till att fundera över varför det blir som det blir för barnet i skolan, innan ni bestämmer vad som ska göras.

Den sociala situationen i skolan är helt annorlunda än hemma. För vissa barn är det svårare att hantera den komplexa miljön som det blir när många samlas på samma ställe.

Vad är det som gör att det blir svårt?
Det finns förstås många orsaker till varför det kan bli problem med kamrater. Man tänker inte alltid på vad som faktiskt krävs för att sociala situationer ska fungera bra. När barn leker behöver de till exempel kunna:

 • läsa av andra och förstå deras intentioner
 • bromsa och vara uppmärksamma på andra
 • föreställa sig saker i huvudet: om jag… så du…
 • komma överens – ge och ta
 • hantera mycket information samtidigt
 • ändra sig smidigt
 • anpassa sin egen idé till andra

Kan något av detta göra det besvärligt för barnet i sociala situationer? Fundera på om det är något som du känner till om ditt barns sätt att fungera på som du behöver förmedla till pedagogerna för att de bättre ska kunna anpassa och hjälpa barnet.

PRAKTISKA TIPS

 • Vuxennärvaro hjälper för att kunna hjälpa till vid missförstånd eller konflikter.
 • Tät kontakt med pedagogerna.
 • Samtala med skolan om hur man tillsammans och var och en för sig kan stötta barnets kamratralationer och social utveckling.
 • Försök tillsammans med skolan undersöka hur de sociala mönstret ser ut för barnet på skolan. Som förälder kan man stötta genom underlätta för barnen att träffas också på fritiden.
 • Förbered barnet på nya situationer.
 • Många barn hittar kamrater genom aktiviteter. Man kan behöva pröva sig fram.
 • Berätta vad som ska hända i förväg.
 • Barn som är osäkra kan ha nytta av att träna på spel eller lekar i förväg.
 • Prata med barnet om vad de själva kan göra i situationer där du inte är med.
 • När du pratar med barnet om saker som har hänt är det bra vara lyssnande och intresserad av hur barnet uppfattar situationen.
 •  Tänk på att om barnet misslyckas med det ni kommit överens om, då kan det betyda att det var för svårt.
 • Att gå en föräldrakurs kan ge nya tips och idéer om vad man kan göra som förälder för att hjälpa sitt barn.