Inledning

Att möta andra människor i sociala situationer är något vi alla gör från tidig ålder. Successivt lär sig barnet de sociala spelreglerna i samspelet med andra.

Outtalade regler
De sociala spelreglerna är dels uttalade regler om vad man kan, respektive inte kan göra mot andra, dels i stor utsträckning outtalade regler som är svåra för oss alla att verbalisera. Hur nära får man stå en annan människa när man pratar med dem? Hur mycket kan man själv prata innan man låter den andre komma in? Hur kan man göra för att få vara med i leken om den redan startat? Hur lär man sig att humma och nicka när någon annan pratar för att visa att man är uppmärksam och med? Varför gäller vissa regler i vissa situationer och inte i andra?

Svårt att förstå eller anpassa sig
En del barn har svårigheter som påverkar deras förmåga att ta in och förstå det sociala samspelet. Det som ofta kan vara besvärligt är de underförstådda sociala överenskommelserna. En del barn lär sig de formella reglerna men har svårt för undantagen; när det inte blir som man tänkt sig eller planerat för. Det här är ofta ett mycket stort problem för elever med autismspektrumproblematik. Om barnet har svårt med avläsningen av de sociala reglerna är det oftast till god hjälp att förklara och förbereda.

Andra barn kanske inte har samma problem med den grundläggande förståelsen men har ändå svårt att anpassa sig till reglerna. Vissa barn har svårt att byta spår. Då kan det bli problem i situationer där saker blir på ett annat sätt än man tänkt sig. Det kan t ex handla om att det kommer in ett nytt barn i leken eller att reglerna ändras på fotbollsplanen. Barn som är mer impulsiva än andra har svårt att bromsa sig tillräckligt för att ta in och bearbeta den sociala informationen innan de agerar.

Problem i gruppen
Förutom vad som beskivits ovan finns det en mängd andra orsaker till att det blir problem i sociala situationer, inte minst sådant som hänger ihop med olika gruppfenomen och som man behöver arbeta med i hela klassen, som mobbning eller liknande.

Hjälpen måste anpassas till hur problemet ser ut och man kan behöva arbeta både med individuellt stöd och insatser riktade till hela klassen.