Struktur och rutiner

En pedagog som är väl förberedd och som har en tydlig struktur i sitt arbetssätt är till stor hjälp för elever med svårigheter att styra sig själva.  Det finns metoder att tillgå som passar alla i gruppen. En tydlig arbetsgång, ett synligt schema över dagen eller lektionen är exempel på sådana.

Fördelen med rutiner är att vi inte behöver fundera på hur vi ska göra. Att ha rutiner frigör energi som kan användas för problemlösning, kreativt arbete eller att helt enkelt tänka nytt. Många av oss har rutiner för sådant vi återkommande gör. En del av dessa rutiner märker vi inte förrän det plötsligt krävs av oss att göra på ett annat sätt.

Avsaknaden av rutiner i situationer där de skulle behövas, och tvärt om alltför rigida regler vid andra tillfällen, skapar problem för elever med svårigheter att styra sig själva.

Verbala eller visuella stimuli
Både verbala och visuella stimuli är bra att använda. Att presentera en struktur muntligt samtidigt som den finns visuellt, som en lista eller ett bildschema, gör det lättare att minnas.

Hjälp eleven tänka
En hjälp för yngre elever kan vara att ge tydligare strukturerade uppgifter. Det kan handla om att bryta ned en större uppgift i mindre delar och stämma av mellan de olika delmomenten.

För att hjälpa eleven utveckla sin förmåga att själv planera är det bra att tillsammans med denna elev göra upp en plan. Låt eleven tänka över uppgiften och ställ sedan följdfrågor. Se till att planeringen blir realistisk. Många elever som har svårt med planering har också svårt med tidsuppfattningen. Hur långt hinner man på en timme eller på 2 veckor? Det är viktigt att inte presentera en lösning för snabbt. Låt eleven tänka efter. En lösning som eleven själv kommit fram till kan vara enklare att hålla sig till.

Förbered, planera och påminn
Eleven kan behöva påminnas om den uppgjorda planen. Prata med eleven om hur ni ska göra det. Ska du komma ihåg att säga till? Ska ni skapa en digital påminnelse eller skulle det fungera med en klisterlapp på bänken?

 

PRAKTISKA TIPS

 • Följ upp elevens arbete ofta och ge feedback. Det kan vara bra att använda loggbok.
 • Bryt ner till en uppgit i taget och anpassa svårighetsgraden. Ge tydliga konkreta instruktioner i ett led åt gången.
 • Använd avprickningslista, där varje moment kan bockas av. Gärna med några uppgifter som alla ska göra och några att göra om man hinner/ vill.
 • Övertydlig instruktion med tidsangivelse: välj en fågel (10 min) och skriv om arten (1 timme). Visa en riktig fågel och visa ett färdigt arbete för att ge inspiration.
 • I eget arbete/forskande: dela upp i steg (”portioner”).
 • Lärarna är viktig som intresseväckare och motiverare. Man måste lära sig något om det man ska skriva om innan man gör ett eget arbete/projekt.
 • Läxförhörsbok för terminen ger översikt och kontroll så att begrepp lärs in.
 • Tydliga instruktioner i olika former, både muntligt och skriftligt. Går det att dela upp matteuppgifter i flera steg? Hur gör vi detta på bästa sätt? Coacha i problemangripning istället för att fokusera på enskilda uppgifter. Alla elever kan inte lösa samma uppgift på samma sätt. För vissa elever måste man konkretisera uppgiften.
 • Dela upp den stora uppgiften i flera mindre, så blir det inte så oöverstigligt. Ge färre val att välja mellan, var tydlig, strukturera upp innehållet i delrubriker! Satsa på delinlämningar, så läraren kan se hur långt eleverna har kommit med uppgiften.
 • Viktigt med tydliga tidsramar. Skriv upp lektionens start- respektive stopptid.
 • Diskutera med klassen/eleven vad som är viktigt när man göra ett grupparbete eller eget arbete. Skapa gången/stegen tillsammans med eleverna. På så sätt är det lättare för de som är ovana att få en struktur på arbetet.
 • Dela upp uppgiften i mindre moment och lär ut/öva dem separat.
 • Avcheckningsstationer (med tid och datum).
 • Feedback – uppmuntran (obs schemalagd för elev och lärare).
 • Vid grupparbeten: hjälp till med gruppindelning, rollfördelning, hur gången för arbetet ska göras och presenteras för dig som lärare så att det ser rimligt ut, att uppgiften är lagom vg omfång, att det finns en tydlig plan med tider för avstämning med läraren. Allt för att lära sig hur man ska göra på ett så bra sätt som möjligt.
 • Tydliga instruktioner och att man kan hitta instruktioner även om man glömt dem.
 • Markera vilka uppgifter som ska göras. Stryk över när det är färdigt.
 • Använd en avprickningslista, där varje moment kan bockas av. Gärna med några uppgifter som alla ska göra och några att göra om man hinner eller vill.
 • Tydlig struktur för varje ”friare” arbete.
 • Frekvent uppföljning via loggbok med feedback.
 •  Lathund med följande innehåll: förberedelse – genomförande – resultat – slutsats.
 • Bryt ner till en uppgift i taget, anpassa svårighetsgraden, tydliga konkreta instruktioner i ett led åt gången.