Miljö

Den miljö som vi ska arbeta i är väsentlig för oss alla. När vi säger “miljö” är det nog främst den fysiska miljön vi tänker på: hur rummet ser ut, arbetsplatsens organisation och vad vi ser när vi tittar oss omkring. Få av oss skulle kunna genomföra tankekrävande uppgifter i en riktigt rörig miljö.

Fysiska miljön
För vissa elever behöver det vara mycket tyst och lugnt i klassrummet. Andra arbetar bäst med musik i hörlurarna. Elevernas placering i klassrummet är betydelsefull. En del elever har lättast att koncentrera sig när de sitter långt fram nära läraren och för andra passar en plats långt bak och långt från alla fönster bäst. Vissa arbetsuppgifter gagnas av att eleverna sitter runt ett bord medan det för andra uppgifter kanske vore bättre om man hade en egen bänk att sitta vid. För elever som har koncentrationssvårigheter kan placeringen i rummet spela stor roll.

Stämningen
Miljö kan också handla om den sociala miljön och stämningen i klassrummet. Är det okej att fråga om saker och att behöva mer hjälp än andra, eller leder det till negativ uppmärksamhet? Är klassrumsklimatet tillåtande eller är eleverna oroliga för att göra fel? Finns det möjlighet att anpassa miljön efter de olika individernas behov?

Självkännedom
Vid projektarbeten är det vanligt att eleverna är på andra platser än i klassrummet. De kan arbeta i bibliotek, grupprum, vid bänkar i korridorer, i uppehållsrum, på caféer eller hemma hos sig eller hos något kamrat. Det förutsätts att elever, när de blir äldre, har så god kännedom om sig själva att de kan hantera detta själva. För elever som har svårt med exekutiva funktioner eller har någon neuropsykiatrisk diagnos innebär dock ofta splittringen till olika lokaler ett problem. Du kan hjälpa eleven bli medveten om hur miljön påverkar förmågan till koncentration och lärande. Ställ öppna frågor till eleven och resonera tillsammans.

PRAKTISKA TIPS

 • Placeringen i klassrummet är viktig för vissa elever.
 • Ordning i klassrummet. Tillgängligt material.
 • Lugn musik.
 • Se till att det finns material och tid för att hämta information på. Stäm av att eleven är på rätt väg.
 • Skapa en tillåtande attityd till att be om hjälp när eleven fastnat eller när problem uppstår.
 • Vädra, frisk luft.
 • Öppna dörrar så att det går att ta sig in och ut vid behov utan att störa.
 • Musik i lurar eller hörselkåpor kan vara bra för de som lätt störs. Skapa en tillåtande attityd till att vi är olika.
 • Möjlighet till reträttplats med vuxenstöd.
 • Anpassa miljön efter behov.
 • För några av 6:orna på skolan har skåpet gjorts till “nav” med schema och arbetsuppgifter mm. För att få in rutiner och skapa struktur. Specialläraren blir en länk mellan elev, övriga lärare och föräldrar.
 • Om eleverna sprider ut sig på olika håll, se till att de sitter på ställen som är studievänliga vg ljud, störande förbipasserande mm och kolla av gruppen så att det blir något gjort.
 • Kolla av med eleven hur miljön är när han eller hon jobbar hemma med läxor eller eget arbete. Var är det bra att sitta? Finns det risk att störas? Kan eleven få hjälp om det är svårt?