Inledning

Att arbeta med uppgifter som ska vara klara efter en viss tid och som kräver att eleven jobbar med uppgiften på ett självständigt sätt, är något som ökar med antalet skolår. Det här är en typ av komplexa uppgifter som fordrar förmåga att kunna planera med den tid man har till förfogande. Att välja och prioritera kräver att man kan se helheten i arbetet.

Projekt och andra större arbetsuppgifter

Projekt, tema-arbeten, forskning och eget arbete är vanligare i dagens skola än tidigare. Ibland är det uppgifter som ska lösas i grupp och ibland är det individuella projekt. För elever som har svårt att styra sig själva (exekutiva svårigheter) är det inte alltid lätt att arbeta på ett självständigt sätt med denna typ av uppgifter. Det finns många delar av ett projekt som kan innebära svårigheter, t ex:

 • Välja ämne så att det blir lagom stort i förhållande till den tid jag har till förfogande
 • Göra en plan och överblicka vad som behöver göras innan jag sätter igång
 • I vilken ordning ska jag jobba med de olika delmomenten?
 • Var ska jag hitta materialet?
 • När ska jag arbeta med uppgiften? Och hur?
 • Hur ska presentationen göras? Ska jag ha bilder med?

​Samarbeta med andra
Vid grupparbeten tillkommer frågor av typen:

 • Vem gör vad?
 • Hur ska vi kommunicera?
 • När ska vi ses eller ska vi ta allt via något socialt forum eller mail?
 • Hur gör vi sammanfogningen av arbetet på bästa sätt?
 • Hur ser vi till att alla bidrar? Vad är rättvist? Ska alla göra det de är bäst på eller ska man göra sådant som är bra att träna på?

Listan kan bli hur lång som helst och i vart och ett av dessa moment kan eleven behöva stöd. Det är inte svårt att se att detta är komplext.

Förmågor som behöver utvecklas
För att klara av ovanstående behöver vi alla utveckla strategier för att hantera dem smidigt. Många barn utvecklar de förmågor som behövs successivt under hela barndomen, inte minst genom leken, och behöver inte någon särskild pedagogik för detta. Barn som har svårigheter i sådana situationer kan däremot behöva pedagogiska insatser för att lära sig hur de ska göra. Att hjälpa eleven dela upp och organisera skolarbetet hjälper denne att utveckla sina egna strategier och att undvida misslyckanden.

Arbetslivet
Att utveckla strategier för att hantera den här typen av uppgifter är användbart inför framtiden. För varje årskurs ökar graden av självständigt arbete. När man sedan studerar vidare eller börjar arbeta ställs man inför liknande krav. Förutom projektgrupper, utvecklingsteam och produktutvecklingsenheter finns på de flesta arbetsplatser olika grupper bland personalen som arbetar med miljön, planerar firmafesten, en möbelgrupp, trivselkommité, en kaffegrupp etc. Någon ska vara lokalansvarig, någon utses till skyddsombud. Allt detta kräver samma processer och förmågor som sucessivt utvecklas under uppväxten. Sådant krävs också i skolans projekt- och temaarbeten.