Struktur och rutiner

Det går åt mer mental energi för oss alla när vi befinner oss i nya, okända situationer. För vissa elever är sådana situationer som andra vant sig vid fortfarande svåra att överblicka. Rutiner gör att vi inte behöver tänka så mycket på det vi ska göra.

Stress
Stress är en subjektiv upplevelse och det krävs olika mycket påfrestningar för att vi ska bli stressade. Det gemensamma är att vi lättare reagerar känslomässigt på situationer om vi är stressade. För vissa elever är behovet av att ha en tydlig konkret vetskap om vad som ska hända mycket betydelsefull för att de ska kunna fungera så bra som möjligt. Risken finns annars att mycket energi går åt till att oroa sig.

Generalisera
Vissa elever har svårt att generalisera från en situation till en annan. Det betyder att eleven inte kan flytta över kunskap från en situation till en annan liknande utan upplever denna andra som en ny situation. Att flytta till ett nytt klassrum, byta plats i matsalen eller i klassrummet är exempel på sådana situationer. För elever med autismspektrumsvårigheter är detta snarare regel än undantag.

Rast och andra fria situationer
För vissa elever är fria situationer såsom raster, övergångar, grupparbeten, friluftsdagar och fritidshemstiden betydligt svårare än situationer som har hög grad av struktur och tydlighet. Det krävs mer av egen styrning i förhållande till andra när man ska relatera till dem i situationer där det inte finns ett tydligt syfte eller regler. I fria sociala situationer krävs att man sätter sig in i hur andra människor tänker och känner. För elever med autismspektrumsvårigheter kan problem med den här typen av situationer bero på svårigheter att tolka sociala koder. För elever med ADHD kan det snarare handla om problem med att bromsa sig själv och tänka efter innan man handlar. För elever som har lätt att reagera starkt känslomässigt kan en tydlig struktur minska risken för utbrott och problemskapande beteenden.

Frågor att ha svar på
 För elever som blir väldigt stressade av nya situationer kan det hjälpa att få svar på följande frågor:

 • Var?
 • När?
 • Hur?
 • Hur länge?
 • Med vem?
 • Vad händer sedan?

PRAKTISKA TIPS

 • Rutiner och tydlig arbetsordning hjälper eleverna att ha koll på vad som ska hända.
 • Tydliga detaljerade scheman och en tydlig struktur under dagen underlättar.
 • Lekregler underlättar för att konflikterna inte ska gå överstyr.
 • Samma arbetssätt varje lektion.
 • Ett eget schema med information som eleven behöver i varje enskilt moment.
 • Organiserade vuxenstyrda rastaktiviteter.
 • Möjlighet att dra sig undan.
 • Vi pratar om hur vi ska ha det tillsammans och att vi reagerar olika i olika situationer.
 • Skapa tillsammans med eleven en rutin för vad hon eller han kan göra i känslomässigt upprörda situationer.
 • Förbered eleven i övergångssituationer.
 • Ge eleven en egen checklista.
 • För att det ska fungera på slöjden, idrotten och övriga praktiskt-estetiska ämnen har vi ett nära samarbete mellan oss lärare för att eleven ska veta vad som kommer att hända.
 • Prata med eleven om var hen ska gå om ilskan blir för stor. Kan vara bra att ha en plats där man får vara ifred och som eleven uppskattar att gå till.