Vad pedagogen kan göra

Pedagogen ansvarar för att alla val som görs blir bra för både det individuella barnet och gruppen som helhet. Dessutom har de ett övergripande ansvar att bedöma valsituationen och barnets förmåga att välja. Det viktigaste blir alltså att tydliggöra vilka val som finns, hjälpa barnet att föreställa sig alternativen och att begränsa valen där det behövs.

Läsa av barn och situation

För att skapa bra valsituationer är det avgörande att pedagogen kan läsa av både barn och situation. En kontinuerlig kommunikation med kollegor är nödvändig för att kunna bolla idéer och tillsammans spåna kring vilka situationer som funkar och inte.

Om ett barn har problem vid valsituationer kan pedagogen fråga sig vilka typer av valsituationer som fungerar och inte? Vad i valsituationen är det som är svårt? Är det att minnas alternativen, att behöva välja bort eller att föreställa sig konsekvenserna av det val som tas? Vissa barn har också svårt att hålla sig till de val de tagit. Pedagogen behöver se var i problemet ligger och anpassa lösningen efter det.

Vara stöd i valet

Att vara ett aktivt stöd under valprocessen kan innebära att hjälpa barnet komma underfund med vad hen vill och har lust med, men också har förmåga till. Att vara öppen för barnets frågor om de olika alternativen och ta sig tid att förklara dem så bra det går är också av vikt. I vissa fall är det också betydelsefullt att begränsa antal valsituationer och valmöjligheter.

PRAKTISKA TIPS

 • Anpassa såväl specifika valmöjligheter som antal val efter barnens individuella förutsättningar och förmåga.
 • Läsa av barnet inför ett val, för att kunna vara med och stötta i valet.
 • Lyssna in barnen och deras val, för att sedan följa upp och bekräfta valet de har gjort.
 • Se till att barnen förstår vad olika val innebär.
 • Intressanta introduktioner som marknadsför valmöjligheter.
 • Var närvarande och uppmuntra i barnets val.
 • Ställ inte frågor där det inte finns något val, till exempel ”ska vi äta?”, ”ska vi gå in?” Det är bättre att presentera två möjligheter där det faktiskt finns en valmöjlighet, t.ex. ”ska vi gå in och bygga lego eller gå in och läsa en bok?”
 • Hjälpa barnen att göra val så att ingen blir utanför.
 • Stötta barnen i att stå för sina val, och att våga välja det just det de själva vill.
 • Innan barnen tilldelas olika valmöjligheter, ställ dig som pedagog frågan: vad syftet är med varje aktivitet?
 • Vissa barn kan med fördel förberedas inför en valsituation, berätta dagen innan att imorgon kommer du få välja mellan A och B.
 • Ibland kan det var bra att göra valet i förväg, till exempel om ett barn har svårt att välja i stunden.
 • Vissa barn behöver hjälp för att stanna kvar i en aktivitet lite längre. Det kräver en närvarande pedagog.