Struktur och rutiner

Hur en valsituation designas och presenteras för barnen har stor betydelse för möjligheten att klara av den. Förskolan behöver se över hur olika valsituationer struktureras, vilka rutiner som finns och hur dessa behöver anpassas för barnens individuella förmågor.

Struktur i valsituation

Strukturen i en given valsituation har stor påverkan på barnens förmåga att ta ett beslut. Om barnen ska göra sina val i turordning och vissa av alternativen bara finns i begränsat antal så kan det hända att den som väljer sist inte får det hen sett fram emot. Det kanske bara finns ett begränsat antal leksaker av ett visst slag eller att det i ett rum endast får vara ett visst antal barn. Vissa barn klarar inte av att hantera den besvikelse och frustration som då kan uppstå. I det här fallet behöver personalen se över strukturen på valsituationen. Kanske behöver ett visst barn få välja först för att undvika en situation där problemskapande beteende uppstår.

Barnens deltagande i olika val behöver anpassas efter deras individuella förutsättningar och förmågor. För vissa barn behöver vi helt enkelt anpassa strukturen på valsituationer. Till exempel kan en del behöva veta i förväg att de ska ta ett beslut, så att de får längre tid att fundera och hinner förbereda sig mentalt. För ett annat barn kan det vara viktigt att få ta beslut i en helt ostörd miljö, kanske i enrum med bara en pedagog. I vissa fall behöver vi anpassa antalet valmöjligheter, så att det kanske bara erbjuds två alternativ. Och i andra fall kan det vara bättre att barnet inte behöver göra något val alls. När vi skapar strukturer och rutiner ramas vardagen in. Det innebär att valmöjligheterna minskar, men ger också trygghet så att barnen kan leka och upptäcka inom de givna ramarna. En lekstund på 45 minuter anger vissa ramar, men skapar också frihetsgrader inom dessa ramar.

Rutiner för valsituationer

Ett tydligt upplägg vid valsituationer förenklar för barn som har problem att välja. Återkommande rutiner för val är också lättare att hantera än plötsliga val som barnet inte är förberett på. Därför finns det en fördel i att väva in valen i förskolans vardagliga rutiner.

PRAKTISKA TIPS

 • Tydliga och genomtänkta
 • Anpassade valsituationer efter barnens nivå och förmåga.
 • Att det finns svar på frågor om vad som ska ske, var, när, hur, med vem, hur länge och vad som ska hända sedan. Även frågan om varför är av vikt.
 • Begränsat antal valmöjligheter, ibland är det bäst med bara två alternativ att välja mellan.
 • Barn behöver tid för att förbereda och göra val, vissa mer än andra. Stressa inte barnen att göra förhastade val.
 • Allt behöver inte vara valbart. Bestämda platser är ett exempel på när det är fördelaktigt att begränsa valmöjligheten.
 • Begränsa val efter barnens ålder. Äldre barn kan ha fler valmöjligheter än de yngre.
 • Variera valen för att utmana barnen till nya aktiviteter.
 • Realistiska valmöjligheter, alla givna alternativ ska vara genomförbara.
 • Vid fruktstund, inte så många olika alternativ att välja mellan.
 • Istället för sallad, dela upp grönsaker för sig i skålar, så att barnen får välja vilka de vill ha.
 • Introducera lagom utmanande valmöjligheter allteftersom barnen blir äldre. Inte bara sådant de klarar av lätt, utan även utmaningar anpassade efter barnens nivå.
 • Pedagogen bestämmer grupper och barnen i grupperna bestämmer sedan gemensamt aktivitet.
 • Vid gemensamma val, tillämpa demokratiska diskussioner och eventuellt även omröstningar.