Vad pedagogen kan göra

Ofta är situationer inte bara nya för barnen, utan även för de pedagoger som är med. Utan adekvat planering och förberedelse är det lätt att stress uppstår på ett sätt som är svårt att hantera även för pedagogerna. Men för att en ny situation eller aktivitet ska fungera väl för barnen är det avgörande att pedagogen behåller lugnet och utgör en trygg pelare i outforskade sammanhang.

Planering

Genom att förbereda och planera vad som ska ske, vilka som ska närvara och hur tidsplanen ser ut går det att förebygga många moment som annars kan utgöra stor stress för både barn och pedagoger. Detta kräver också att planeringen tar hänsyn till hur barnen kommer hantera situationen, delvis som grupp men också på individnivå. Genom att ha en plan B eller en ”nödutgång” ur en situation som är planerad i förväg blir det lättare för pedagoger att hantera problem som uppstår.

Förbereda barnen

Pedagogen har en stor möjlighet att påverka utfallet av en ny situation, genom att förbereda barnen i förväg. En viktig del i det handlar om att väcka intresse för det nya, genom att på ett entusiastiskt sätt berätta om det som ska ske. Att skapa nyfikenhet på det nya och obekanta. Men också att använda visuellt stöd som komplement till de muntliga instruktionerna.

PRAKTISKA TIPS

 • Var tillgänglig och närvarande som pedagog i nya situationer.
 • Det är viktigt att behålla lugnet i nya situationer.
 • Förklara noggrant för barnen vad som ska hän
 • Väck intresse hos barnen, bygg upp nyfikenhet kring nya situationer och händelser, dramatisera situationen.
 • Ligg steget före, förutse vad som kan hända och ha en plan (nödutgång) för de barn som har svårigheter.
 • Ta inte på dig större ansvar än du klarar av. Dela upp ansvaret mellan flera vuxna.
 • Var flexibel och beredd att ändra om i planen om något barn reagerar negativt på den nya situationen.
 • Förutse barnens reaktioner i olika situationer. Hur tror du att barnen kommer reagera i en ny situation och hur ska detta hanteras och bemötas?
 • Ha förståelse för att man inte alltid lyckas vid första försöket i nya aktiviteter. Vissa barn klarar inte av att hantera nya situationer första gången de ställs inför dem.
 • Förklara för barnen vad som förväntas av dem vid nya situationer, men ha i beräkningen att alla barn kanske inte klarar av att leva upp till förväntningarna.
 • Andas och räkna till 10 om stressiga situationer uppstår.
 • Vägled barnen genom nya situationer.