Miljö

Nya situationer uppkommer regelbundet på förskolan. Det kan handla om såväl nya aktiviteter och rutiner, som helt nya miljöer både på förskolan och utanför den. I nya situationer blir du som pedagog helt avgörande för att vissa barn ska känna sig trygga.

En tydliggörande miljö underlättar nya situationer

En ny aktivitet eller lek innebär ofta många nya intryck. I en rörig och högljudd miljö blir det därför lätt för mycket att ta in på en gång. När barnen ställs inför nya situationer är det extra viktigt att ha en tydliggörande och lågaffektiv miljö och att intryckssanera från störande ljud- och andra sinnesintryck.

Skapa trygghet och igenkänning i nya miljöer

I vissa fall innebär nya situationer även nya miljöer, till exempel besök av en ny park eller att man tar en ny väg till skogen. En ny miljö innebär mycket sinnesintryck för barnen, vilket kan vara svårt att hantera för vissa. Känslor av osäkerhet och oro kan också lätt uppstå när man inte känner igen sig på en plats. Igenkänningsfaktorer, som att det finns bekanta personer i omgivningen, kan underlätta och göra att ett oroligt barn känner lugn och trygghet.

PRAKTISKA TIPS

  • Se till att det finns för barnen bekanta människor i omgivningen för att skapa trygghet i nya situationer.
  • Mindre grupper kan underlätta nya situationer.
  • Ge barnen möjlighet att iaktta en ny plats eller situation på avstånd först.
  • Närvarande pedagoger inom synhåll för barnen i nya situationer och på nya platser.
  • Visa bilder och filmer på platsen som barnen ska besöka i förväg. Gärna många olika bilder, t.ex. på byggnaden, ingången, miljön, föremål etc.
  • I mindre och avskilda grupper kan alla barn bli sedda och hörda, vilket gör nya situationer tryggare.
  • På en ny plats, eller i en ny miljö, dela upp barnen i mindre grupper som var för sig introduceras till den nya platsen tillsammans med en pedagog.
  • Om möjligt arrangera miljön för att undvika obehagliga överraskningar.
  • Ibland kan det vara bra att filma en miljö så att den inte längre känns så ny, och barnen lättare blir bekväma i den.