Struktur och rutiner

I styrda lekar behöver det finnas en tydlig struktur för att alla barn ska kunna delta. Alla barn som deltar behöver få chansen att förstå vilka regler som finns och vad leken går ut på för att leken ska fungera bra. Dessutom behöver förskolan anpassa sina rutiner för att tillåta fri lek/egenvald aktivitet som är så viktig för barnens lärande. Här gäller det att skapa ramar och förutsättningar så att den fria leken kan utvecklas på ett optimalt sätt, och att de barn som har svårigheter med friare lekformer också får en chans att delta.

Styrd lek och fri lek

Det är viktigt att inte blanda ihop styrd lek och fri lek. Den styrda leken ska ha enkla och tydliga ramar, och för vissa lekar behöver reglerna tydliggöras i förväg (regellekar). Ibland är det pedagogen som bestämmer hur leken genomförs, och ibland kan det ske tillsammans med barnen. Det finns en bestämd tidsram och röd tråd i leken.

Fri lek å andra sidan ger ofta mer utrymme för barnen att styra vilka förutsättningar som råder, och vad leken innehåller. Det innebär däremot inte att pedagogen släpper all kontroll. För att få till en fungerande fri lek behöver pedagogen ofta anpassa gruppstorlek och vilka konstellationer av barn som deltar.

Rutiner som ger tid för fri lek

För att barnen ska kunna finna sig till ro och få en fungerande fri lek behövs tid. Det är därför mycket viktigt att planera in sammanhängande tider för fri lek i vardagen. Om dagarna är alltför ”upphackade” med många avbrott och aktivitetsbyten kommer det att få konsekvenser för den fria leken.

Vissa barn behöver anpassningar

För vissa barn är det för svårt att vara med i fri lek såsom till exempel vid rollekar, där ett ömsesidigt givande och tagande mellan jämnåriga är en vanlig förutsättning. Då behöver strukturen i leken anpassas om de ska kunna delta. De kan till exempel behöva en tydligare roll eller uppgift i leken. Ofta underlättar det med mindre grupper, och ibland behöver en vuxen aktivt vara med och stödja barnet i leken.

PRAKTISKA TIPS

 • Se till att planera in tid för lek och ge möjligheter för alla att leka utifrån sin förmåga.
 • Planera och förbered aktiviteter där pedagogen är aktiv och närvarande.
 • Demokratiska principer tillämpas i lek med andra.
 • Strukturerade lekar med enkla och tydliga regler.
 • Styrda lekar när det behövs, pedagog bestämmer lek, grupp och plats.
 • Dela in barnen i lekgrupper, så att det blir tydligt var, hur och med vem man ska leka.
 • Olika konstellationer av barn, varierade men dynamiska grupper.
 • Inte för många valmöjligheter vad gäller lekar. 2-3 olika alternativ räcker
 • Tydliga ramar för en lek, så att barnen får en förförståelse för vad leken innebär.
 • Tydlighet för barnen när det är styrda lekar med förutbestämda regler och förutsättningar, och när det är fri lek. Blanda inte ihop dessa.
 • Nytt material, samt instruktioner för hur det används, introduceras för barnen i mindre grupper.
 • Pågående lekar måste ibland skyddas, det finns inte alltid utrymme för fler deltagare. Däremot finns alltid utrymme för nya lekar i nya grupper. Se till att inget enskilt barn ofta hamnar utanför. Hjälp det barnet in i lekar och aktiviteter.
 • Struktur och röd tråd i lekar, t.ex. planerad tidsram där start och avslut är tydliga.
 • Tydliga gemensamma lekregler som gäller för alla, repeteras vid flera tillfällen.