Vad pedagogen kan göra

En närvarande pedagog som på ett intressant sätt presenterar uppgifter och ger tydliga instruktioner är centralt för att optimera barnens förutsättningar att fokusera på en aktivitet.

Intresseväckande

Vi människor fungerar så att vi lättare fokuserar på sådant som intresserar oss. Detta gäller förstås även för barn i förskolan, och här kommer pedagogen in. Det handlar dels om pedagogens tonläge och kroppsspråk, men även om att relatera en aktivitet till sådant barnen redan känner till ellet är intresserade av. Genom att anpassa aktiviteter efter intresse, och hitta spännande infallsvinklar, skapas ett engagemang hos barnen som starkt underlättar förmågan att fokusera.

Individanpassning

Pedagogen behöver finns med under aktivitetens gång, visa tålamod och ge positiv feedback. För de barn som lätt glider iväg i tankarna, eller flyttar sitt fokus till något annat blir pedagogens uppgift att återföra fokus och påminna barnet om det som pågår just nu. Eftersom alla barn har olika behov, krävs att pedagogen dessutom kan anpassa situationer efter dessa och ge extra stöd eller kanske ännu tydligare instruktioner åt de barn som behöver det.

PRAKTISKA TIPS

 • Ge förutsättningar för att lyckas.
 • Ha tålamod och var flexibel, ge mer tid åt de barn som behöver.
 • Spinn vidare på det som barnen är intresserade av och bra på.
 • Presentera innehåll på ett intressant och medryckande sätt för att skapa entusiasm.
 • Handled barnen under aktivitetens gång.
 • Förklara aktiviteter på ett spännande och medryckande sätt.
 • För vissa barn är det lättare att fokusera när de är nära en vuxen, sitter i knät eller håller pedagogen i handen.
 • Visa engagemang, var närvarande och lyhörd.
 • Tänk på att barnen påverkas av ditt kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck.
 • Anpassa instruktioner efter barnen och moderera kravnivån utefter det individuella barnets förmåga.
 • Försök att avläsa barnens intressen och fånga upp dessa.
 • Skapa fungerande ”sammansättningar” eller grupper av barn inför aktiviteter som kräver koncentration.
 • Var flexibel och våga frångå planeringen vid behov.
 • Använd tydliggörande pedagogik (vad, vem, hur, hur länge etc.)
 • Tydliggör för barnen varför de gör en aktivitet och hur länge de ska hålla på.
 • Använd mimik, kroppen och rösten för att göra tillfällen och aktiviteter mer spännande och medryckande.
 • Ta när det är möjligt med barnen i planeringen av en aktivitet. Skapar engagemang och därmed fokus.
 • Upprepa instruktioner många gånger.