Inledning

Att fokusera är en förmåga som utvecklas med åldern. Det är på förskolan tydligt att 5-åringar har betydligt lättare att fokusera på en uppgift än vad 2-åringar har. Det finns en stor variation mellan individer vad gäller förmågan att fokusera. Vissa barn har lätt att uppslukas av en aktivitet och har förmågan att stänga av omvärlden, medan andra barn har mycket svårt att fokusera och lätt blir distraherade. Barn har ofta lättare att behålla fokus om den som pratar använder gester, miner och ett uttrycksfullt kroppsspråk. Även bilder och tecken som stöd till talet (TAKK) kan underlätta barnets fokus.

Fokus är kopplat till engagemang

För att väcka engagemang behöver pedagogerna vara entusiasmerande. Aktiviteterna behöver också vara intressanta och spännande. Samtidigt är det betydelsefullt att förutsättningarna är optimala för att barnen ska kunna fokusera på det som händer i stunden. För vissa barn räcker det gott med att aktiviteten i sig engagerar. För andra behöver de vuxna stötta barnet kontinuerligt under aktivitetens gång för att inte tappa fokus.

Distraktioner

För barn i förskoleåldern räcker det med att en lastbil kör förbi eller något annat händer för att barnet ska skifta fokus från pågående aktivitet. Ibland räcker det med att gå fram till fönstret och se vad som händer där ute, för att sedan kunna fortsätta samlingen, högläsningen eller att klä på sig. För andra barn blir det nödvändigt att fortsätta titta på det som sker. För att varje barn ska ges förutsättningar att klara av en aktivitet är det viktigt att ta hänsyn till denna variation i koncentrationsförmåga. Gruppstorlek, miljö och bakgrundsljud är därför faktorer som kan behöva anpassas för individens förmåga.