Inledning

Inledning

Att arbeta med uppgifter som ska vara klara efter en viss tid och som kräver att eleven jobbar med uppgiften på ett självständigt sätt, är något som ökar med antalet skolår. Det här är en typ av komplexa uppgifter som fordrar förmåga att kunna planera med den tid man...
Inledning

Struktur och rutiner

En pedagog som är väl förberedd och som har en tydlig struktur i sitt arbetssätt är till stor hjälp för elever med svårigheter att styra sig själva.  Det finns metoder att tillgå som passar alla i gruppen. En tydlig arbetsgång, ett synligt schema över dagen eller...
Inledning

Miljö

Den miljö som vi ska arbeta i är väsentlig för oss alla. När vi säger “miljö” är det nog främst den fysiska miljön vi tänker på: hur rummet ser ut, arbetsplatsens organisation och vad vi ser när vi tittar oss omkring. Få av oss skulle kunna genomföra...
Inledning

Hjälpmedel

Det finns idag en uppsjö av digitala hjälpmedel, program och appar som kan fungera som hjälpmedel i lärsituationer. För att veta vad som är ett bra hjälpmedel för eleven behöver man först göra en analys av vad som behöver åtgärdas. Många elever hittar själva...
Inledning

Vad pedagogen kan göra

En del elever behöver mycket hjälp med att hitta rätt metod att arbeta med problemlösning. Är det svårt att hitta ett sätt att gripa sig an ett problem växer motståndet till uppgiften. För många elever som har svårt att komma igång kan mycket tid gå åt till annat. Att...
Inledning

Vad du som elev kan göra

Vet du med dig själv att du tycker det är svårt och jobbigt med forskningsuppgifter eller eget arbete? Känns det som om arbetet aldrig skulle ta slut? Har du så många läxor att det känns som om det inte är någon idé att ens börja? Här kan det vara bra att ta hjälp av...
Inledning

Vad du som förälder kan göra

Kraven på att kunna arbeta självständigt är stora i dagens skola, också för de yngre barnen. Det innebär att barn som själva har svårt att komma ihåg vad och hur de ska göra behöver mer vuxenstöd även hemma. Förutom läxor, gympa-påsar och matsäck kan det handla om...